อุปกรณ์ยึดจับและโยงสายไฟ

เคเบิ้ลไทร์เม้าท์ (แป้นกาว)

เคเบิ้ลไทร์เม้าท์ (แป้นกาว)

แป้นยึดสกรูเคเบิ้ลไทร์

แป้นยึดสกรูเคเบิ้ลไทร์

คลิปหนีบสายไฟ

คลิปหนีบสายไฟ

เคเบิ้ลแคล้ม

เคเบิ้ลแคล้ม

พุกพลาสติก

พุกพลาสติก

คลิปตอกสายไฟ

คลิปตอกสายไฟ

เทปพันสายไฟ

เทปพันสายไฟ